In 2016 heeft de provincie Noord-Brabant, samen met waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer, het project Westelijke Langstraat weer opgestart. De eerste fase van het project, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is gereed en gaat ter inzage. Voor ons een belangrijk moment om met u in gesprek te gaan over het project en de NRD. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over de NRD en het project en nodigen we u uit om een bezoek te brengen aan onze informatiedagen.

We staan met onze informatiestands voor u klaar op:
Dinsdag 13 juni tussen 15:00-20:00 uur: Buurthuis Capelle, Schoolstraat 32 Sprang-Capelle.
Woensdag 14 juni tussen 15:00-20:00 uur: Landzicht, Winterdijk 1 Sprang-Capelle.
Donderdag 15 juni tussen 15:00-20:00 uur: Bloemenboerderij Vaartje 108 Waspik.
U kunt deze dagen zien wat er in de NRD staat, waarom we met het project aan de slag gaan en hoe u hieraan kunt bijdragen. Ook zijn er projectmedewerkers aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.
 
Waarom het project Westlijke Langstraat?
NATUUR NDRDe natuur in Brabant heeft te lijden onder een teveel aan stikstof. Dit wordt veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer en vervoer. In de programmatische aanpak stikstof (PAS) is op landelijk niveau afgesproken dat er pas weer ruimte voor economische ontwikkeling is, zoals nieuwe wegen, als de natuur hersteld wordt. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten ook de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het initiatief genomen om samen met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de bestaande natuur behouden blijft. Hiervoor worden onder andere landbouwpercelen omgevormd naar natuur. De betrokken partijen doen dat omdat de Westelijke Langstraat, gelegen tussen de kernen Waalwijk en Waspik, een uniek, waardevol landschap is met bijzondere natuur en cultuurhistorie. Het is een fijne omgeving om in te wonen en werken. De ontwikkeling van natuur wordt daarom gecombineerd met gebiedsontwikkeling waarin ook wonen, werken en recreëren een plek krijgen. Belanghebbenden uit het gebied worden nauw bij de plannen betrokken.
 
Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)
Voor het uitvoeren van een grootschalige gebiedsontwikkeling als de Westelijke Langstraat is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) verplicht. In het milieueffectrapport worden verschillende scenario’s voor het herstel van de natuur beschreven. Ook beschrijft het de gevolgen die het natuurherstel op de omgeving heeft. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap om te komen tot een milieueffectrapport. De NRD beschrijft wat er in de MER komt te staan en hoe we het opstellen van de scenario’s aanpakken.
 Uitnodiging notitie reikwijdte detailniveau (NRD)
“De Westelijke Langstraat is een bijzonder gebied. Een deel is aangewezen als Natura 2000-gebied en het is onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant. Het gebied is cultuurhistorisch, aardkundig en landschappelijk waardevol. De natuurwaarden zijn helaas sterk achteruit gegaan en zullen zonder ingrijpen verdwijnen.”
 
NRD ter inzage
De NRD ligt van 6 juni t/m 18 juli 2017 ter inzage. U kunt deze bekijken op: www.brabant.nl/loket/ter-inzages. De NRD ligt ook ter inzage bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch en bij de receptie van het stadhuis Waalwijk, Taxandriaweg 6, ingang Winterdijk, tijdens openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8:30-17:00 uur en op dinsdag- en donderdagavond: 18:00-20:00 uur.
 
Reageren op NDR
Als u wilt reageren op de NRD dan kunt u een zienswijze indienen. Deze kunt u indienen via het digitale formulier op de website www.brabant.nl/loket/ter-inzages. Alleen zienswijzen die op deze manier zijn ingediend worden meegenomen. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken de commissie om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.