Op initiatief van dokter Köhler (één der begunstigers van de tuinbouwvereniging 's-Grevelduin-Capelle) is deze Tuinbouwvereniging overgegaan tot het bijeenroepen van haar leden in de school aan de Heistraat op vrijdag 14 maart 1919 ter bespreking van de eventuele oprichting van een boerenleenbank. Leden van de Boerenbond voor Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang waren eveneens aanwezig. Voor een zeer druk bezochte vergadering hield toen de heer v.d. Hurk van de Raiffeisenbank uit Utrecht een zeer duidelijke uiteenzetting over het doel en de werking van zo'n bank. Die waren duidelijk: geld, waaraan sommigen een tamelijk groot gebrek hadden, "in eigen kring" houden. Wie kon, legde geld in en anderen konden daarvan weer lenen.De heer M. Rijken, voorzitter van de Boerenbond Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang gaf na afloop van de lezing te kennen zo'n bank voor deze drie gemeenten tezamen te prefereren.De Onderlinge Tuinbouwvereniging geeft de voorkeur aan één bank voor één gemeente, omdat de bank voor drie gemeenten te groot zou worden waartegen de heer v.d. Hurk heeft gewaarschuwd.Daarover wordt geen overeenstemming bereikt. Er wordt een nieuwe gecombineerde vergadering van de leden van de tuinbouwvereniging en van de Boerenbond belegd tegen donderdag 20 maart 1919 om dan de leden te laten stemmen.
brugD2001 1Deze vergadering werd gehouden onder voorzitterschap van dokter Köhler. De heer v.d. Hurk zette nogmaals zijn bezwaren tegen een te grote omvang van een Boerenleenbank uiteen.Het resultaat was dat er een Boerenleenbank werd opgericht voor en te Capelle met 87 stemmen vóór en 34 tegen. Het voorlopig bestuur werd samengesteld als volgt: Burgemeester C.H.L. Valter, dr. P.J. Köhler, B. Verhoeven, P.L. F. Treffers en J. Rijken. Deze plaatselijke bank sloot zich aan bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen te Utrecht.

Vrijwel alle leden van de Onderlinge Tuinbouwvereniging 's Grevelduin-Capelle openden een rekening bij de bank. De eerste kassier werd de heer B. Verhoeven, wonende aan de Kaatsheuvelse kant van de Loonse dijk (thans Zuidhollandsedijk). In die beginperiode deed de kassier zijn bankwerk 's avonds aan huis, na zijn normale dagelijkse werkzaamheden.

Bron: De notulen van de algemene leden- en bestuursvergaderingen
van de tuinbouwvereniging van 's-Grevelduin-Capelle