Heemkundevereniging Sprang-Capelle 2022

Heemkundevereniging Sprang-Capelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hierbij gaan we uit van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring (nader te noemen verklaring) leggen wij uit hoe we daar mee om gaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Dat doen we door:
• uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
• de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor deze verwerking;
• passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte te zijn en te blijven van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Heeft uw vragen over verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u met het bestuur contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden van de heemkundevereniging Sprang-Capelle worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en) :
• administratieve doeleinden;
• communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;
• verspreiden verenigingsbladen het Bruggeske, Kostersluik en Nieuwsbrief.

De basis voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen lidmaatschapsinschrijving.
De volgende gegevens worden door Heemkundevereniging Sprang-Capelle verwerkt:
• NAW-gegevens
• telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel)
• e-mailadres
• soort en moment van lidmaatschap (gewoon lid /gezinslid)

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Heemkundevereniging Sprang-Capelle opgeslagen gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
De navolgende maatregelen zijn genomen:
• alle personen die namens Heemkundevereniging Sprang-Capelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• de persoonsgegevens zijn niet benaderbaar via het internet;
• wij evalueren regelmatig de door ons genomen maatregelen;
• wij volgen de verdere ontwikkelingen omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (kortweg AVG).

Rechten omtrent uw gegevens
De door u verstrekt persoonsgegevens kunt U:
• inzien;
• rectificeren;
• vragen om te verwijderen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of nadelige gevolgen ondervinden van een data lek van Heemkundevereniging Sprang-Capelle dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met het bestuur:
Wim Konings, Beethovenstraat 6, 5171 BT Kaatsheuvel, tel. 0623011951, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Voorzitter
Dolf Willigers Huygenstraat 77 5171EP Kaatsheuvel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Penningmeester
Netty Waarts, Schoolstraat 20, 5161 ZD Sprang-Capelle, tel.0416-312210,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Secretariaat
Joep Huijbregts, Hoofdstraat 28, 5161PG Sprang-Capelle Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Secretariaat
Ben Spijkers Ranonkel 13 5161WC Sprang-Capelle Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bestuurslid
Sjaak de Bie, Weegbree 7, 5161 WN Sprang-Capelle, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Bestuurslid