VERENIGINGSNIEUWS
M. van Prooijen
Een nieuw doel en een nieuwe werkgroep In de Algemene Vergadering van 19 mei 11. deed de voorzitter mededeling van het voorstel van het bestuur tot instelling van een Foto- en Dia- werkgroep.
De doelstellingvan deze werkgroep is tweeërlei:
  1.Beelden vastleggen van het Sprang-Capel1e van 1998. Immers op zeer korte termijn zal door de totstandkoming van £ 2500 woningen in "Driessen" niet alleen het uitzicht op Sprang-Capelle vanuit het noorden volkomen veranderen, maar ook wordt er een nieuwe moderne woonwijk tussen het Halve Zolen fietspad en de Kerkstraat en Van der Duinstraat tegen Sprang aangeplakt. De oude vertrouwde situatie van thans komt nooit meer terug’ De huidige situatie moet dan ook voor het nageslacht worden vastgelegd. En daar is haast bij, want reeds dit jaar gaat de spa in de grond voor de eerste 300 woningen.
Maar afgezien daarvan: ieder dorp, iedere stad ondergaat in de loop der jaren steeds, en in onze tijd in een zeer snel tempo, ingrijpende veranderingen. Dat blijft doorgaan. Ook die zich steeds wijzigende dorpsgezichten dienen steeds te worden vastgelegd.
  2.Maar niet alleen dit, het is ook van groot belang allerlei gebeurtenissen in ons dorp, zowel die de collectiviteit betreffen als die zich in de persoonlijke sfeer voordoen, vast te leggen. Met andere woorden het is belangrijk een dorpsjournaal te maken van uitvoeringen, jubilea, exposities, dorps- en Oranjefeesten, schoolgebeurtenissen, de jaarlijkse bejaardenreizen, uitreiking van koninklijke onderscheidingen enz. enz. Al die gebeurtenissen zullen op de videoband vastgelegd worden.
Eén of tweemaal per jaar zal dit journaal en ook de wijzigingen in ons dorpsbeeld werden vertoond. U zult begrijpen, dat we een beroep doen op onze leden, ook op onze damesleden,zich voor diewerkgroep op te geven. U zult bemerken welk een prettig en voldoening schenkend werk dat is. De apparatuur, de meest moderne, zal door onze vereniging daarvoor aangekocht en beschikbaar gesteld worden.
Geeft U dus op voor deze werkgroep bij onze secretaris, gaarne zo vlug mogelijk, opdat we snel aan het werk kunnen. De toekomst zal U zeer dankbaar zijn. Aanmelding kan telefonisch of schriftelijk plaatsvinden bij onze secretaris, Mr. W. Knoop, Nieuwe- vaart 26, 5161 AR Sprang-Capelle e. Telefoon 0416- 313575.
We zullen ten spoedigste met de leden van de nieuwe werkgroep een informatie- en werkbespreking houden. Doet U mee? We rekenen op U’ Want een vereniging die leeft, is in beweging.
Bij voorbaat dank.
II Completering van Uw jaargangen van ''Bruggeske" Van de 12" jaargang van "Bruggeske" is thans de voorjaarsuitgave 1998,het U voorliggende boekwerkje ,verschenen. Degenen, die vanaf het begin lid waren en zijn gebleven van onze vereniging, beschikken ongetwijfeld over alle jaargangen van 1987 - heden. Maar zij, die in latere jaren lid zijn geworden, zullen waarschijnlijk verscheidene voorafgaande jaargangen of losse exemplaren missen. Voor zover U tot die groep behoort en U Uw verzameling "Bruggeske" wenst te completeren, willen wij U in de gelegenheid stellen, tegen sterk gereduceerde prijs, nl. f. 4,-- per boekwerkje in plaats van f. 10,--, ontbrekende exemplaren van "Bruggeske" te kopen. Dit geldt alleen voor leden of abonnees en zolang de voorraad strekt. U kunt U daarvoor telefonisch of schriftelijk aanmelden bij onze secretaris.