Aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Waalwijk

Postbus 10150
5140 GB  Waalwijk

Sprang-Capelle, 17 december 1998

ONDERWERP:

Bezwaren tegen het bijgewerkt voorontwerp bestemmingsplan

Sprang 1996.

Geacht College,

     Het bijgewerkt Voorontwerp bestemmingsplan Sprang 1996 geeft ons aanleiding tot de volgende bezwaren:

     In dit voorontwerp is de Kerkstraat vanaf de Tilburgseweg tot de Molenstraat, en daarnaast ook de Torenstraat, aangewezen als "verblijfsgebied" (Vb). De Kerkstraat is echter geen verblijfsgebied, maar is sedert eeuwen een verkeersweg, waaraan ook ingezetenen wonen. Maar de straat diende in hoofdzaak voor verkeer en dat is nog zo. Ook de Torenstraat is een verkeersweg.

     De Kerkstraat dient tevens als ontsluitingsweg voor de aan de noord- en zuidzijde daarvan gelegen woonwijken. De langs de Kerkstraat en de Van der Duinstraat aanwezige transportbedrijven en ander plaatselijk- en bestemmingsverkeer zullen op dezelfde wijze als thans van die straten gebruik moeten kunnen blijven maken, opdat de belangen van winkels en bedrijven gelegen aan die straten, niet geschaad worden., waarvoor onzerzijds bij de bestemming Vb ernstig wordt gevreesd. Wegversmallingen en verkeersdrempels in de Kerkstraat zullen er toe leiden dat auto's de Kerkstraat zullen vermijden en de winkels en bedrijven veel minder door het publiek zullen worden bezocht. Het gevolg zal zijn verpaupering van winkels en zaken en tenslotte het verdwijnen daarvan. Wegversmallingen en verkeersdrempels zijn overigens overbodig, omdat de aan beide zijde van de weg geparkeerde auto's al voldoende obstakels vormen. Ook dienen de busroutes via de Kerkstraat, de Van der Duinstraat en de Raadhuisstraat te blijven bestaan. De aanwijzing Vb is dan ook onjuist en dient V (=Verkeer) te zijn, zeker zolang er geen (eventuele) alternatieven zijn gerealiseerd.

     Wij maken dan ook bezwaar tegen de bestemming Vb van de Kerkstraat in het voorontwerp.

Met gevoelens van hoogachting,

HET BESTUUR,

De secretaris,                     De voorzitter,

(W. Knoop)                       (M. van Prooijen)