In "Bruggeske 1998-2" mocht U de eerste serie aantreffen van "Herinneringen - Dingen van vroeger", geschreven door de heer Joh. Nieuwenhuizen te Boxtel. De heer Nieuwenhuizen schetst daarin allerlei beelden en gebeurtenissen uit zijn kinderjaren, toen hij in de Trampad in Sprang-Capelle woonde. Beelden, die zeer velen in Sprang-Capelle nog levendig voor ogen staan en daarom zeer in de smaak zijn gevallen. Deze serie wordt in dit nummer van "Bruggeske" met de nummers 9, 10 en 11 voortgezet, ongetwijfeld tot genoegen van velen.

M. van Prooijen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente
Waalwijk

                  Postbus 10150
                  5140 GB  Waalwijk
                  Sprang-Capelle, 18 december 1998

ONDERWERP:

Bezwaren tegen het Voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed Driessen"
Geacht College,

     Het "Voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed Driessen" geeft ons aanleiding tot de volgende bezwaren:

 1. Sprangse Standaardmolen "Dye Sprancke"
  Reeds in de vergadering van de raadscommissie Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volkshuisvesting van 9 september 1997 bepleitte de voorzitter van onze vereniging verplaatsing van de terp en de daarop geplaatste molen met een tiental meters in noordwestelijke richting en gelijktijdige verhoging van de terp met 2 à 3 meter. Hierdoor zou kunnen worden voorkomen, dat als gevolg van de nieuwbouw tussen de Van der Duinstraat en de Raadhuisstraat enerzijds en de Oudestraat anderzijds de windvang van de molen zou worden verstoord. Intussen heeft het door U ingeschakelde Adviesbureau Peutz b.v. een windtunnel-onderzoek gehouden en geconstateerd, dat met genoemde verplaatsing en verhoging de huidige windvang, nagenoeg kan worden gehandhaafd, mits toekomstige bebouwing in de directe omgeving slechts in één bouwlaag zal worden uitgevoerd (patio-)bungalows). In het voorontwerp bestemmingsplan geeft U n.a.v. het rapport van het Adviesbureau Peutz b.v. te kennen dat met molendeskundigen nader zal worden bekeken welke maatregelen getroffen zullen worden. Dit is zo vrijblijvend, dat wij daartegen bezwaar maken. In het bestemmingsplan dient met het oog op de windvang, de nieuwe plaats van de molen te worden bepaald en tevens de nieuwe toegangsweg naar de molen te worden aangegeven. Tevens dient een molenbiotoop in het bestemmingsplan te worden aangegeven. Naar onze mening dient dit de molenbiotoop van de "Stichting Hollandse Molen" te zijn. Ingeval van verplaatsing en verhoging van de molen als vorenbedoeld dient tenminste een eigen molenbiotoop te worden opgenomen, waaruit blijkt binnen welke straal van de molen niet gebouwd mag worden en vervolgens binnen welke straal uitsluitend laagbouw tot 3 m. hoogte en tot welke afstand daarna uitsluitend woningen tot 6 m. hoogte mogen worden gebouwd. Bovendien dient de molen functioneel te blijven en voor het publiek te bezichtigen, d.w.z. dat een trap tegen de terp dient te worden aangebracht.
 2. Opheffing/afsluiting Koesteeg
  Deze opheffing/afsluiting zal tot gevolg hebben, dat de verkeersdruk op de Hogevaart in onacceptabele mate zal worden vergroot. De Hogevaart is te smal voor verkeer. Wegverbreding door demping van sloten, rooien van bomen enz. moet uitgesloten worden geacht. Deze prachtige historische weg met zijn schilderachtige bebouwing en natuur moet ongeschonden blijven. Er is ook geen enkele dringende reden om de Koesteeg te doen verdwijnen. U wilt een aanééngesloten natuurgebied van 160 ha creëren en slechts, zolang er nog landbouw in dat gebied is, de Koesteeg als landweggetje handhaven. Er zijn zeer dringende redenen om de Koesteeg als verkeersweg te handhaven:
  Voorkomen dient te worden, dat de Hogevaart een onleefbaar gebied wordt. Reeds nu vertonen
  diverse woningen aldaar scheuren als gevolg     van het verkeer. De te smalle weg mag niet
    onveiliger worden.

  B. Verkeer, van en naar de Maasroute uit en in westelijke richting, verlaat bij Capelle de Maasroute verlaten of begeeft zich aldaar  daarop. Dat betreft verkeer zowel voor en van
    Sprang-Capelle als voor en van westelijk en     centraal Kaatsheuvel, dat nu gebruik maakt van      de Koesteeg en de Winterdijk. De door U ge     noemde Meidoornweg biedt daarvoor geen enkel
    soulaas. Bij sluiting van de Koesteeg zullen,   behalve de Julianalaan en de Hogevaart, ook de
    Wendelnesseweg en de Heistraat veel meer ver-   keer te verwerken krijgen. Tellingen hebben   uitgewezen dat per dag circa 5000 auto's van   de Koesteeg gebruik maken.

  C. De Koesteeg vormt een directe verbinding van    de Winterdijk naar het centrum van Sprang-
    Capelle en via de Dick Flemmingstraat naar het centrum van Kaatsheuvel. Dientengevolge wordt
    "het lint" (Van der Duinstraat, Raadhuisstraat en Heistraat) bevrijd van veel verkeer
    (zie B).
    Bovendien bevinden zich aan de Koesteeg geen    woningen of bedrijven. Wanneer de Koesteeg er
    niet zou zijn, zou men die weg moeten aanleg-   gen!

  D. Er wordt o.i. een overdreven waarde gehecht     aan een te creëren aanééngesloten natuurgebied   van 160 ha. Overal in Nederland (bijv. de Ve-  luwe, Limburg, de Holterberg, de Achterhoek,       enz. enz. worden natuurgebieden in talrijke    mate doorsneden door verkeerswegen. Nergens is    gebleken, dat zulks overwegende bezwaren mee  brengt en natuurlijk is het dan mogelijk maat   regelen te treffen om aan eventuele overwegen de bezwaren tegemoet te komen. Daarbij komt    nog dat van de 160 ha.  reeds 115 ha  aanéén     gesloten gebied vormt. Het mag toch niet zo    zijn, dat uitsluitend natuurbelangen tellen en   de reële belangen van de burgers daarvoor moe  ten wijken. Door handhaving van de Koesteeg       zullen die natuurbelangen géén overwegende     schade ondervinden; door sluiting van de      Koesteeg die van de burgerij van Sprang- Capelle wel.
 3. Het Natuurgebied
  Het te creëren natuurgebied zal voor een zeer groot deel worden omgevormd tot moerasgebied. Slechts vóór het jaar 1300 was het hier een wildernis en moeras. Met de turfwinning vanaf circa 1300 is dat vrijwel verdwenen. Daarvoor in de plaats is door de bewerking van de grond door de boeren het slagenlandschap ontstaan. Dat slagenlandschap is eeuwen lang bepalend geweest voor het landschap in het gebied waarop het voorontwerp betrekking heeft. Een prachtig landschap, dat uniek is. Dat dient o.i. zoveel mogelijk gehandhaafd te worden. Het moeras zal door de slappe bodem gevaarlijk zijn, omdat men er gemakkelijk doorheen kan zakken, de z.g. "papieren zolderkes". Bovendien zal het moerasgebied veel muggen bevatten en aantrekken. Nu - volgens de pers - de malariamug in ons land in opmars is, kan zulks - zo vlak bij een woonwijk - eventueel een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Wij verzoeken U daarom het slagenlandschap te handhaven, ook in het belang van de agrarische sector ter plaatse.
 4. Openbaar vervoer
  Blijkens Uw toelichting zullen de busroutes in de toekomst via de Weg om de Noord en de Noorder Allee gaan lopen. Maar er dienen ook busroutes via de Kerkstraat, de Van der Duinstraat en de Raadhuisstraat te blijven bestaan. Het mag niet zo zijn, dat die straten en de bewoners van de woonwijken ten noorden en ten zuiden van die straten van openbaar vervoer op korte afstand verstoken blijven.
  Jarenlang is er met de B.B.A. een "harde strijd" gestreden om de bussen, die vroeger van Waalwijk via Labbegat naar Capelle en verder naar Waspik reden, via de Kerkstraat, de Van der Duinstraat en de Raadhuisstraat te doen rijden. Dat mag niet ten nadele van de bewoners van de oude kernen veranderen. Daarom stellen wij U voor in de nieuwe wijk "Landgoed Driessen" ook een Zuider Allee te projecteren voor het openbaar vervoer en ander verkeer. Die Zuider Allee zou dan gelegen kunnen zijn tussen enerzijds de achterkant van de woningen, gelegen aan de noordzijde van de Van der Duinstraat en de Raadhuisstraat, en de nieuwbouw in het zuidelijk gebied van "landgoed Driessen". Op blz. 111b "Reacties op het Concept Ontwikkelingsplan" interpreteert U deze suggestie abusievelijk alsof wij zouden pleiten voor een Zuider Allee ten zuiden van de lijn Raadhuisstraat en Van der Duinstraat.
 5. Twijfels aan noodzaak voor nieuwbouw in "Landgoed Driessen". Voorshands geen nieuwbouw in "Landgoed Driessen".
  Blijkens persberichten zou uit een leefbaarheidsonderzoek zijn gebleken dat er grote belangstelling bestaat bij bestaande huishoudens in Sprang-Capelle, Waspik en Waalwijk om door te stromen naar een woning in "Landgoed Driessen". Dat zou zo'n 1500 doorstromers betreffen. Daarnaast zouden 500 starters belangstelling hebben voor vestiging in de nieuwe wijk. Het is ons bekend, dat de drie woningbouwstichtingen in Waalwijk (nieuw) grote vrees hebben voor toekomstige leegstand in hun woningbezit. Wanneer men daarbij overweegt, dat opvulling van bouwlocaties in Waalwijk (oud) plaats biedt voor + 700 woningen, dan rijst de vraag of woningbouw in "Landgoed Driessen" wel zinvol is, ook als men rekening houdt met bovendien nog belangstelling "van buiten". In Tilburg zou - volgens persberichten - een overschot van 4200 woningen dreigen te ontstaan. Bij nieuwbouw in "Landgoed Driessen" dreigt ook een woningoverschot in Waalwijk te ontstaan.
  Daarom maken wij bezwaar tegen bebouwing - zeker op korte termijn - in "Landgoed Driessen", alsmede tegen bebouwing aldaar zolang het bestemmingsplan "Landgoed Driessen" niet onherroepelijk is goedgekeurd.

Tot het indienen van deze bezwaren kregen wij opdracht van en zijn wij gemachtigd door de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op 7 december 1998.

Met gevoelens van hoogachting,

HET BESTUUR,

De secretaris,                     De voorzitter,

(W. Knoop)                       (M. van Prooijen)