Stabiliteit

Geconstateerd mag worden, dat - zoals ook voor vrijwel alle verenigingen in Sprang-Capelle geldt - de samenvoeging per 1 januari 1997 der gemeenten  Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik - vrijwel geen invloed heeft gehad op het functioneren van onze vereniging in 1998.  Uiteraard moest men wennen aan een ander gemeentebestuur, dat  in de persoonlijke sfeer minder bekend is en uiteraard meer op afstand is dan het vertrouwde bestuur van de vroegere kleinere eigen gemeente. Onze vereniging vervolgde in 1998 op eigen wijze haar weg in het cultureel belang van de gemeenschap Sprang-Capelle.

Aantal leden

Tegen 373 leden op 1 januari 1998 bedroeg het ledental op 31 dec. 1998: 365, te weten 306 leden, 53 gezinsleden - echtgenoten, 4 gezinsleden - geen echtgenoten en 2 jeugdleden. Wederom een lichte teruggang, maar toch een duidelijke vingerwijzing, dat alle leden aan ledenwerving dienen te doen. Meer leden biedt de enige mogelijkheid om op den duur aan een fikse contributieverhoging te ontkomen.

Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen

Op 1 januari 1998 was het bestuur als volgt samengesteld:

- M. van Prooijen, voorzitter;

- Mr. W. Knoop, secretaris;

- Mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, 2e secretaris;

- C.N. Schalkwijk, penningmeester;

- Mevr. G.A.M. Dancewicz-Treffers,
  2e penningmeester;

- W. Konings, bestuurslid;

- Joh. Rosenbrand, bestuurslid.

Op 26 augustus 1998 overleed in de leeftijd van 81 jaar,  nog vrij onverwacht, ons bestuurslid de heer Joh. Rosenbrand, initiatiefnemer tot en medeoprichter van onze vereniging.  Zowel in "Bruggeske 1998-2" als in de jaarvergadering van 9 december 1998 mochten wij hem herdenken. Vanwege zijn belangrijke verdiensten voor onze vereniging zal hij bij ons in dankbare herinnering blijven. In de vacature zal in 1999 worden voorzien.

Het dagelijks bestuur vergaderde in 1998 tien maal. Daarnaast was er veel informeel overleg, bijv. na de Algemene Vergaderingen, na lezingen en tijdens excursies. Ook werd uiteraard veelvuldig van de telefoon gebruik gemaakt voor  kort beraad.

De Algemene Vergaderingen werden gehouden op 19 mei 1998 en 7 december 1998.

Werkgroepen

A. Werkgroep documentatie

Onder leiding van de heer A.C.W. Heystek kwam deze werkgroep iedere eerste donderdag van de maand bijeen om de berichten over  Sprang-Capelle (voor 1923 over de drie vroegere gemeenten), vanaf 1878 opgenomen in de "Echo van het Zuiden", te inventariseren, voorlopig d.m.v. een kaartsysteem, dat later in een computer zal worden opgenomen. Na uitprinting zullen die gegevens t.z.t. ook in een gedrukte inventaris verschijnen. Het is een kolossaal werk, dat toch vrij vlot verloopt. Zo wordt een ingang verkregen op de in de "Echo" vermelde berichten over Sprang-Capelle.

B. De werkgroep fotografie

Zoals u reeds bij brief van 3 juni 1998 en tijdens de Algemene Vergadering van 7 december 1998 en in Bruggeske 1998-1 en 1998-2 is medegedeeld is een werkgroep "Fotografie" in het leven geroepen, die tot doel heeft:

 1. Het vastleggen van Sprang-Capelle, zoals het er nu uitziet en de toekomstige planologische ontwikkeling van Sprang-Capelle, zodat latere generaties zich daarvan een beeld kunnen vormen.
 2. Het maken en bijhouden van een dorpsjournaal.

In bovengenoemde nummers van "Bruggeske" vindt u een en ander uitvoerig toegelicht, zodat in dit jaarverslag met verwijzing daarnaar kan worden volstaan. De werkgroep staat onder leiding van de heer L van Zutphen.

Het valt te betreuren, dat ondanks mondelinge en schriftelijke opwekkingen om tot deze werkgroep toe te treden, slechts een klein aantal leden, nl. leden van de werkgroep Documentatie, aan deze oproep gevolg heeft gegeven.

Men kan uiteraard lid zijn van 2 werkgroepen. De werkgroep Fotografie is in het bezit gesteld van de meest moderne apparatuur, nl. digitale camera, computer, scanner, printer, enz., zodat zij in staat is allerlei beelden goed vast te leggen.

Gaarne zeggen wij beide werkgroepen dank voor het werk, dat zij in het afgelopen jaar verricht hebben. Dat geldt niet minder voor de "onderhouds-dienst", die zorgt voor onderhoud en schoonhouden. Vele reparaties worden verricht aan oude werktuigen, die van roest en houtworm worden ontdaan. Maar ook "Ons Huis" zelf wordt goed onder handen genomen. Zo is de hele kap houtworm-vrij gemaakt. Hartelijk dank.

"Ons Huis"

Om beschadiging aan "Ons Huis" door voetballende jeugd op het trapveldje ten noorden van "Ons Huis" te voorkomen, is het gemeentebestuur gevraagd een hoge en brede ballenvanger tussen het trapveldje en ons gebouw te plaatsen. Tevens is verzocht om een keerlus aan te brengen aan het zuidelijk einde van de Schoolstraat. Nu de Schoolstraat bij het Zuiderafwateringskanaal is afgesloten van de Wendelnesseweg is een keerlus dringend noodzakelijk, niet alleen voor onze leden, maar ook voor de overige bewoners van de Schoolstraat. Vuilnisophaalauto's, ambulances, verhuiswagens, vrachtauto's, enz., moeten toch de gelegenheid hebben tot keren. Ook de beplanting, die voor het grootste deel verwijderd is, moest worden hersteld. Inmiddels is t.a.v. de laatste twee punten aan ons verzoek voldaan. Het wachten is nog op de ballenvanger.

Overleg-Orgaan

Het door de Heemkundekringen van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik opgerichte overleg-orgaan is de spreekbuis der drie kringen naar buiten toe (voornamelijk naar het gemeentebestuur) over gemeenschappelijke belangen. Het overleg-orgaan heeft in 1998 tweemaal vergaderd en tweemaal contact gehad met wethouder Laros. Gedurende 1998 waren de voorzitter en secretaris van de Heemkundekring Sprang-Capelle resp. voorzitter en secretaris van het overleg-orgaan. Dat wisselt jaarlijks bij toerbeurt. Voor 1999 zijn de voorzitter en secretaris van "d'Erstelinghe" te Waalwijk als zodanig benoemd.

Activiteiten in 1998

Conform de wens van de leden (wel excursies en lezingen maar niet elke maand) zijn daarvoor wat langere tussenperioden ingebouwd.

Hierna volgt het overzicht 1998:

 • 2 februari 1998: Lezing met film in Zidewinde door Kolonel A.F. de Jong over "Fall Braun"
 • 14 maart 1998: Bezoek aan het Gestelse Ambachtcentrum (ouderwetse smederij, blikslagerij, een ouderwetse bakkerij met houtoven, gestookt met ouderwetse mutserd, en een bierbrouwerij). Later aten we gezamenlijk het onder ons toezien gebakken heerlijke brood. Een erg gezellig samenzijn!
 • 19 mei 1998: Algemene Vergadering met na afloop lezing met prachtige diabeelden door de heer Rien Snijders over "De Hoge Veluwe - een nationaal park" en "Trektocht door de Rocky Mountains".
 • 13 juni 1998: Bezoek aan het klooster "St. Catharinadal" te Oosterhout.
 • 12 september 1998: Open Monumentendag", onder auspiciën van de gemeente Waalwijk en het gemeente-archief Waalwijk, georganiseerd door onze Heemk. ver., de kerkvoogdij der Ned. Herv. kerk te Sprang, het kerkbestuur van de Gereformeerde kerk alhier en de amateur-molenaar de heer Treffers. Te bezichtigen waren de Sprangse molen "Dije Sprancke", de NH kerk te Sprang (met de gerestaureerde muurschildering) en de gerestaureerde en uitgebreide Geref. kerk aan de Heistraat. In de namiddag kwam de weled. geb. heer P. van Vollenhoven een bezoek brengen aan de NH kerk te Sprang. Onze vereniging heeft medewerking verleend aan de tentoonstelling van kerkelijke documenten. Onze voorzitter gaf een toelichting op de gerestaureerde fresco "Jezus als man van smarten", omgeven door de lijdenswerktuigen.
  De officiële opening van de "Open Monumentendag" voor geheel Noord-Brabant vond plaats om 10.00 uur v.m. in "Huize Zuidewijn" alhier door het lid van Ged. Staten, de heer van Vugt.
 • 7 december 1998: Algemene Vergadering. Na afloop lezing met dia's door drs. Ton Cruijsen uit Reek over "Het Land van de Kelten".

Onthulling straatnaambord "Verzetshof"

Het bestuur was vertegenwoordigd bij de onthulling op 4 mei 1998 van het straatnaambord "Het Verzetshof" met onderschrift "Verzetsgroep André", dit omdat het bestuur het gemeentebestuur had voorgesteld de betrokken Verzetsgroep collectief te eren door een straat naar de groep te noemen.

Bezwaarschriften tegen het  Voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed Driessen" en het bijgewerkte "Voorontwerp bestemmingsplan Sprang 1996

De bezwaarschriften zijn ingediend op verzoek van en met machtiging van de Algemene Vergadering van 7 december 1998.

Beide bezwaarschriften zijn hierna in extenso in "Bruggeske 1999-1" opgenomen, evenals de reactie van het gemeentebestuur op het bezwaarschrift tegen het Voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed Driessen", zodat wij volstaan met hiernaar te verwijzen.

Financiële situatie van onze vereniging

Het gemeentebestuur heeft in 1998 nog geen definitieve beslissing over de gemeentelijke subsidie over 1999 genomen. In afwachting van een in 1999 vast te stellen nieuwe subsidie-regeling voor verenigingen met eigen gebouwen en velden, tot welke categorie onze vereniging behoort, wordt 1999 wederom als een overgangsjaar beschouwd en voor 1999 dezelfde subsidie als over 1996 toegekend, te weten f 3200,-.

Ondanks deze subsidie van f 3200,- moest volgens de begroting 1999 rekening worden gehouden met een tekort van f 2096,50!

In de Algemene Vergadering van 7 december 1998 is tot dekking van dit tekort besloten:

 1. De contributie voor de leden (geen gezinsleden-echtgenoten of jeugdleden zijnde) te verhogen met f 2,50 per lid per jaar. De contributie werd daarmede per 1 januari 1999 gebracht op f 27,50 per lid per jaar, maar bleef voor gezinsleden-echtgenoten f 15,- per jaar en voor jeugdleden f 7,50 per lid per jaar. Dit bracht mee een verhoging van de opbrengst der contributie van f 750,- m.i.v. 1 jan. 1999.
 2. Het abonnementsgeld voor "Bruggeske" m.i.v. 1 jan. 1999 te verhogen met f 1,50 to f 20,- per jaar. Meer-opbrengst f 76,50.
 3. Zo mogelijk enkele sponsors aan te trekken.
  Overigens mag - zoals uit de rekening over 1998 en de balans per 31 dec. 1998 mag blijken - de financiële situatie der vereniging gezond genoemd worden.

 

"Bruggeske"

Nog steeds is "Bruggeske" een graag gelezen periodiek. Het beoogt onze kennis van het verleden te verrijken en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het culturele leven te dezer plaatse. Met de zusterverenigingen in onze regio vindt uitwisseling van verenigingsorganen plaats.

Resumerend menen we te mogen stellen, dat 1998 voor onze vereniging een geslaagd jaar is geweest met veel activiteiten.

HET BESTUUR