Bestuur Vereniging voor Heemkunde van Sprang-Capelle en omgeving
secr.: Nieuwevaart 26
5161 AR  Sprang-Capelle           

Datum: 7 april 1999
behandeld door H.M.J. Ummels
onderwerp: Reactie op voorontwerp bestemmingsplan Landgoed Driessen

Geacht Bestuur,

In antwoord op uw bovenvermelde reactie delen wij u voor wat betreft uw opmerkingen met betrekking tot voorontwerp-bestemmingsplan Landgoed Driessen puntsgewijs volgend het volgende mede.

1. Sprangse Standaardmolen "Dye Sprancke"
Wij stellen vast dat uw bestuur kan instemmen met het voorstel tot beperkte verplaatsing en ophoging. U wilt echter meer zekerheid ten aanzien van de positie van de molen in de toekomstige omgeving. Zoals u gelezen heeft is het (voorontwerp) bestemmingsplan Landgoed Driessen in hoofdzaak een globaal bestemmingsplan dat voor de verschillende plandelen fasegewijs zal worden uitgewerkt. De bescherming van de molen, zoals door u gevraagd is evenwel al geregeld en vastgelegd in de artikelen II.3 lid III en artikel III.1 onder 4 sub c van de planvoorschriften. De beschermingszone voor de molen zal in het plan worden verduidelijkt.

2. Opheffing/afsluiting Koesteeg
Mede gelet op het overleg met Staatsbosbeheer blijven wij van mening dat 'opheffing' van de Koesteeg als openbare weg bevorderlijk is voor de beoogde natuurontwikkeling ter plaatse. Onttrekking aan de openbare weg zal pas plaatsvinden nadat zulks door andere verkeersmaatregelen en voorzieningen in de omgeving mogelijk is: Er moet een alternatief voor het verkeer zijn, zonder dat dit in andere straten tot problemen leidt. Zolang van landbouwkundig gebruik in het gebied ten noorden van het Halve Zolenpad sprake is blijft de Koesteeg wel toegankelijk voor lokaal landbouwverkeer.

3. Natuurgebied
Bij de ontwikkeling van natuurgebied ten noorden van het Halve Zolenpad wordt nadrukkelijk gestreefd naar het beeld van het slagenlandschap (lange, smalle noord-zuidpercelen). In de lijn van het natuurbeheer zoals Staatsbosbeheer dat voor ogen staat is daarbij wel van een zekere vernatting (moerasvorming) sprake. Zolang van landbouwkundig gebruik sprake is kan van een vernatting van de betreffende percelen echter geen sprake zijn, tenzij zulks na overleg en afspraken daarover geschiedt.

4. Openbaar vervoer (OV)
Van uw opmerking dat wij uw eerdere reactie op dit punt niet juist hebben geïnterpreteerd hebben wij nota genomen.

Zowel in het door de raad vastgestelde Ontwikkelingsplan als in het voorontwerp bestemmingsplan is tot uitdrukking gebracht dat in de voorstellen ten aanzien van openbaar vervoer geopteerd wordt voor een buslijn door het Lint en een door Landgoed Driessen. Laatstbedoelde lijn loopt in het oostelijk deel van het plangebied over de Weg om de Noord, maar vervolgt zijn weg in westelijke richting over de Oudestraat. In het eindbeeld voor Landgoed Driessen (te realiseren in ca. 20 jaar), waarbij ook het westelijk gedeelte van het plangebied, dat nu nog de bestemming agrarische doeleinden behoudt, de bestemming woondoeleinden c.a. zal krijgen, buigt de OV-route in zuidelijke richting af. Bij deze aanpak blijven ook de bestaande kernen aangesloten op de OV-verbindingen. Daarnaast wordt gestudeerd op nieuwe vormen van lokaal vervoer die aansluiting bieden op de OV-verbindingen.

5. Twijfel aan de noodzaak voor Landgoed Driessen
Landgoed Driessen vormt de enige uitbreidingslocatie voor woningbouw in Waalwijk voor de lange termijn (ca. 2.600 woningen in ca. 20 jaren), die gefaseerd zal worden uitgevoerd. Naast deze uitbreidingslocatie zal sprake kunnen zijn van enige woningbouw binnen de kernen. Onze gemeente dient als groeiklasse 5 gemeente een regio functie te vervullen ook voor wat betreft woningbouw. Het onderzoek waaraan u refereert heeft alleen betrekking op Waalwijk en geeft enkel gezien vanuit onze gemeente een woningbehoeftebeeld voor de eerste jaren. Ook gezien de woningbehoefte op dit moment en de al jaren bestaande vraag naar woningen en bouwkavels in Waalwijk (er is sprake van een achterstand) is een spoedige start van de woningbouw in Landgoed Driessen nodig.

Tenslotte merken wij nog op dat het ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Driessen naar verwachting binnen enkele weken ter inzage zal worden gelegd, na voorafgaande bekendmaking in de Staatscourant en in het weekblad "De Maasroute" op de gemeentepagina.
Wij danken u voor uw reactie en vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALWIJK
Namens dezen,
Hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting a.i.

W. van den Heuvel