Ingeburgerd in de nieuwe gemeentelijke verhoudingen
Gezegd mag worden dat in de gemeentelijke sfeer sedert 1 januari 1997 goede relaties met het gemeentebestuur en het personeel van het gemeente-archief zijn opgebouwd. Dit is het functioneren van onze vereniging in de grotere communale gemeenschap ten goede gekomen.

Aantal leden
Tegen 365 leden op 1 januari 1999 bedroeg het ledental op 31 december 1999: 360, te weten 311 leden, 44 gezinsleden-echtgenoten, 2 gezinsleden-geen echtgenoten en 3 jeugdleden. Wederom een kleine achteruitgang, hetgeen onderstreept, dat ledenwerving niet mag worden verwaarloosd teneinde op de duur aan drastische contributieverhoging te ontkomen.

Dagelijks Bestuur en Algemene Vergaderingen
Op 1 januari 1999 was het bestuur als volgt samengesteld:
•M. van Prooijen, voorzitter;
•Mr. W. Knoop, secretaris;
•Mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, 2e secretaris;
•C.N. Schalkwijk, penningmeester;
•Mevr. G.A.M. Dancewicz-Treffers, 2e penningmeester;
•W. Koning, bestuurslid.
In de vacature, ontstaan door het overlijden van ons bestuurslid Joh. Rosenbrand werd op 16 november 1999 voorzien door benoeming van zijn zoon ing. Joh. Rosenbrand, wonende te Waspik, Rietzanger 11, die deze benoeming aanvaardde.

Volgens het rooster van aftreding waren aan de beurt van aftreding Mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, de heer W. Knoop en de heer W. Konings.
Beide eerstgenoemden, die zich herkiesbaar hadden gesteld, werden bij acclamatie herkozen. Zij namen hun herbenoeming aan.
In de plaats van de heer W. Konings, die te kennen had gegeven om gezondheidsredenen van herbenoeming af te zien, werd gekozen Ir. P. Konings, wonende Oranjestraat 8 te Sprang-Capelle. Deze aanvaardde zijn benoeming.

Het Dagelijks bestuur vergaderde in 1999 zes maal. Daarnaast was er veel informeel overleg, bijv. na de Algemene Vergaderingen, na lezingen en tijdens excursies. Uiteraard was er ook veel telefonisch beraad.

De Algemene Vergaderingen werden gehouden op 19 april 1999 en 16 november 1999.

Erelid
Wegens zijn grote verdiensten voor de verbreiding van de heemkunde in Sprang-Capelle in het algemeen en voor de Heemkundevereniging Sprang-Capelle e/o in het bijzonder werd de heer Wijnand Konings ter gelegenheid van zijn aftreden als bestuurslid op 16 november 1999 door de Algemene Vergadering benoemd tot erelid der vereniging. Ten bewijze daarvan werd hem de oorkonde van het erelidmaatschap uitgereikt. Dit is de eerste maal in de geschiedenis van onze vereniging, dat het erelidmaatschap is toegekend.

Werkgroepen
A.De Werkgroep Documentatie
Onder leiding van de heer A.C.W. Heystek ging men verder met het inventariseren d.m.v. een kaartsysteem van de berichten over Sprang-Capelle (vóór 1923 de 3 voormalige gemeenten), vanaf 1878 - 1970 opgenomen in de "Echo van het Zuiden". Begonnen met de Echo's in de jaren 1960-1970 is de werkgroep bezig met de jaren 1950-1960. Uiteraard is het tijdrovend, maar zeer nuttig werk!

B.De Werkgroep Fotografie
Beschikkend over moderne apparatuur, zoals digitale camera, computer, scanner, printer enz., heeft deze werkgroep al een deel van het buitengebied van Sprang-Capelle, waar in de toekomst de wijk "Driessen" zal worden gebouwd, op de plaat vastgelegd. Onder leiding van de heer L. van Zutphen gaat deze werkgroep gestaag verder. Men kan echter nog wel wat amateur fotografen ge-bruiken.

Beide groepen, maar ook de werkgroep "Onderhoud en reparatie", die zich met "Ons Huis" en de inventaris bezig houdt, dank voor de verrichte werkzaamheden.

Ons Huis
Op ons verzoek is in het laatste kwartaal van 1999 door het gemeentebestuur de ballenvanger geplaatst om beschadiging, door voetballende jeugd op het naastgelegen trapveldje, van de dakpannen van "Ons Huis" en daarmede lekkages, te voorkomen.
Wij zijn het gemeentebestuur dankbaar voor de plaatsing van deze volwaardige ballenvanger.
Met het opknappen van de Schoolstraat en de beplanting rondom "Ons Huis" heeft de buurt een aantrekkelijk aanzien gekregen, waarvoor het gemeentebestuur veel lof verdient. Ook de door ons gevraagde keerlus voor auto's van de bewoners, vuilnisophaalauto's, ambulances, vrachtauto's enz. is aangebracht. Een onmisbare verbetering! T.g.v. de feestelijkheden m.b.t. de opening van de gerestaureerde Binnenhaven en de Schoolstraat is "Ons Huis" open gesteld ter bezichtiging van de inventaris door belangstellenden.

Overleg-orgaan
Het Overleg-orgaan voor de Heemkundekringen van Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik, is de spreekbuis der 3 kringen met het gemeentebestuur, uiteraard voor gemeenschappelijke belangen. In 1999 is 2 maal vergaderd. In 1999 fungeerden de voorzitter en secretaris van "d'Erstelinghe" als jaarlijks bij toerbeurt wisselende voorzitter en secretaris van het Overleg-orgaan.

Activiteiten in 1999
Conform de wens van de leden werden niet elke maand, maar met wat langere tussenpozen, lezingen en excursies gehouden. Hierna volgt het overzicht 1999:
•1 februari 1999: Lezing met dia's in Zidewinde door Kolonel A.P. de Jong met als titel: "Het bombardement van Rotterdam : noodzaak uit een oogpunt van militaire tactiek of brute terreur?";
•27 februari 1999: Bezichtiging van de R.K. H. Clemens Kerk te Baardwijk (Waalwijk);
•19 april 1999: Algemene Vergadering in Zidewinde met na afloop vertoning van twee diaklankbeelden "In het land van de IJssel" en "Avontuur in Afrika" door de journalist Rien Snijders;
•18 mei 1999: Vertoning van de door haar gemaakte fotodocumentatie in Zidewinde door de Werkgroep Fotodocumentatie;
•16 september 1999: Vaartocht over de Binnendieze onder Den Bosch;
•16 november 1999: Algemene Vergadering in Zidewinde met na afloop een lezing door mevrouw H. Adamczyk-Schillings uit Raamsdonksveer.

Open Monumentendag
Het gemeentebestuur van Waalwijk heeft besloten in 1999 geen open monumentendag te (doen) organiseren.

 

Bezwaarschrift tegen ontwerp-bestemmingsplan "Landgoed Driessen"
Bij zijn besluit van 30 september 1999 heeft de gemeenteraad van Waalwijk het bestemmingsplan "Landgoed Driessen" vastgesteld onder afwijzing van onze bezwaren, vermeld in ons bezwaarschrift d.d. 2 juni 1999. Fotocopy van het raadsbesluit, voorzover het ingaat op ons bezwaarschrift, volgt hierna.
Daarop hebben wij in Uw opdracht en daartoe door U gemachtigd (Alg. Verg. 16 nov. 1999) bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bezwaar ingediend tegen bovengenoemd raadsbesluit van 30 september 1999. Ons bezwaarschrift d.d. 16 nov. 1999 is in extenso hierbij gevoegd.
Alvorens op ons bezwaarschrift te beslissen stelden Gedeputeerde Staten ons in de gelegenheid in een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven op onze bezwaren, terwijl zij ons vooraf in kennis stelden van de gemeentelijke zienswijze op ons bezwaarschrift.
Het standpunt van het gemeentebestuur en het op de hoorzitting door ons te berde gebracht hebben wij eveneens hierna opgenomen.
Tot heden hebben Gedeputeerde Staten nog niet op ons bezwaarschrift een beslissing genomen.

Financiële toestand van onze vereniging
Over 1999 is, in afwachting van de nog steeds niet tot stand gekomen gemeentelijke subsidieregeling voor verenigingen met eigen accommodaties, een subsidie toegekend van f. 3.428,01. Ook het jaar 1999 wordt dus als een overgangsjaar aangemerkt.
Om tekorten op de begroting 2000 te voorkomen is in de Algemene Vergadering van 19 april 1999 besloten de contributie m.i.v. 1 januari 2000 te brengen voor
a)leden op f. 30,-- per lid per jaar;
b)gezinsleden - niet echtgenoten op f. 22,50 per jaar
Voor gezinsleden-echtgenoten en jeugdleden (t/m 16 jaar) blijft de contributie gehandhaafd op respectievelijk f. 15,-- per lid en f. 7,50 per lid per jaar.
Het abonnementsgeld voor "Bruggeske" is tegelijkertijd m.i.v. 1 januari 2000 gebracht op f. 22,50 per jaar.

Tevens zal worden getracht m.i.v. het jaar 2000 sponsors aan te trekken, respectievelijk reclame-advertenties in "Bruggeske" te verkopen.

"Bruggeske" is nog steeds een bindmiddel met onze leden en tevens een middel om onze doelstelling - verdieping van de kennis omtrent onze plaats en haar inwoners in het verre en nabije verleden - te realiseren.
Resumerend mogen we voor onze vereniging met tevredenheid op 1999 terugzien.
HET BESTUUR

-------------------------------------------------------------------

SPONSORING

Beperkte reclame en advertenties in "Bruggeske"

M. van Prooijen

Reeds enkele keren hebben wij aangekondigd - o.a. bij de begrotingen voor 2000 en 2001 - dat wij om verdere contributieverhoging zoveel mogelijk tegen te gaan het voornemen hadden op bescheiden schaal over te gaan tot het opnemen van enige reclame en advertenties in "Bruggeske". Op genoemde begrotingen zijn daarvoor inkomstenposten geraamd. De Algemene Vergadering stemde daarmee in.

Thans is het zover.

Op de voorgaande pagina en de beide volgende bladzijden treft U het resultaat aan.

 het ligt niet in onze bedoeling veel advertenties op te nemen. "Bruggeske" dient primair een cultureel blad te blijven.

 Het tarief is gedifferentieerd naar de grootte van de advertentie of reclame: een hele of halve pagina. Voor dat tarief wordt in twee opeenvolgende nummers van "Bruggeske" de reclame of advertentie opgenomen.

  Wij vertrouwen dat een en ander zal bijdragen tot een weliswaar beperkte maar toch welkome versterking van de financiële positie van onze vereniging.

HET BESTUUR