Cover of Het 250 jarig Bestaan Herv. Gem. van 's Grevelduin-Kapelle en Vrijhoeven
Category: Geschiedenis
Year: 1860
N° catalog: 150659

Review

"Het Twee Honderd en Vijftigjarig Bestaan der Hervormde Gemeente van 's Grevelduin-Kapelle en Vrijhoeven" is een historisch boek dat is uitgebracht ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Hervormde Gemeente van 's Grevelduin-Kapelle en Vrijhoeven in Noord-Brabant, Nederland. Het boek is geschreven door W. Heijting en uitgegeven in 1966.

Het boek beschrijft de geschiedenis van de Hervormde Gemeente in 's Grevelduin-Kapelle en Vrijhoeven vanaf de oprichting in 1716 tot aan het 250-jarig bestaan in 1966. Het boek bevat onder meer informatie over de kerkgebouwen, predikanten en andere personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente.

Naast historische informatie bevat het boek ook persoonlijke verhalen en herinneringen van gemeenteleden. Het boek is daarmee niet alleen een historisch document, maar ook een waardevol tijdsbeeld van de gemeenschap in 's Grevelduin-Kapelle en Vrijhoeven gedurende de afgelopen 250 jaar.

Het twee honderd en vijftigjarig bestaan der hervormde gemeente van 's Grevelduin-Kapelle en Vrijhoeven, godsdienstig herdacht op den 19 februarij 1860
Eene leerrede, waarbij gevoegd zijn: aanteekeningen van al het merkwaardige, zoo wat den burgerlijken als godsdienstigen toestand dezer gemeente betreft.

De dag van heden, geliefde gemeente! Herinnert ons eene dierbare gewigtige gebeurtenis, de vestiging uwer Hervormde gemeente, den 19 Februarij, nu 250 jaren geleden. In het aanbiddelijk bestuur des Allerhoogsten mogt uwe gemeente toen haren eersten herder en leeraar ontvangen, die geroepen werd u het zuivere en dierbare evangelie te verkondigen; een voorregt, dat gij al die jaren onafgebroken, en dat onder zoovele uit- en inwendige zegeningen Gods hebt mogen genieten. Ja, op dezen dag moogt gij wel zeggen: Wat onderscheidt ons? Wat bezitten wij, dat wij niet van den Heere, uit zonderlinge genade, liefde en barmhartigheid ontvingen, dat niet door Hem en in Zijn kracht voor ons is bewaard gebleven?!
Zo begon, inmiddels meer dan anderhalf eeuw geleden, ds. A.P.A. du Cloux zijn leerrede ter gelegenheid van het tweehonderdvijftig jarig bestaan van de hervormde gemeente ’s Grevelduin- Capelle. Inmiddels zijn we anderhalve eeuw verder en mocht onlangs het vierhonderdjarig bestaan van die gemeente herdacht worden. Reden te over om bij de kansel van deze gemeente stil te staan en nog eens te citeren uit die preek. De leerrede die destijds gehouden werd is namelijk in druk verschenen en uitgegeven bij uitgever G.B. Poeschmann te Rotterdam. Tevens heeft ds. Du Cloux, die een van de bekendste predikanten is geweest van ’s Grevelduin-Capelle, de leerrede voorzien van historische aantekeningen.