markten

BEKENDMAAKING

DE MUNICIPALITEIT van SPRANG, is voorneemens om binnen voorfz. Dorpe te houden een Weekelykfe MARKT, het geheele Jaar door, en vier JAARMARKTEN.
Werdende dierhalven door deeze aan ieder bekend gemaakt, dat tot het houden van de ordinaire Weekmarkt is vastgesteld Donderdag in ieder Week; zullende de eerste Weekmarkt zyn Donderdag den 22 October deezes Jaars 1795.
En tot het houden van de JAAR-MARKT in de Maand Maart den eersten Dinsdag in de Vasten.
Tot het houden van de JAAR-MARKT in de Maand Mey, den Dingsdag voor Pinsteren.
Tot het houden van de JAAR-MARKT in de Maand Augustus, Dingsdag voor Maria Hemelvaard.
De JAAR-MARKT zal zyn in dit Jaar op Dingsdag den derden November, en voorts alle Jaaren op den derden November, ten waare denzelven op een Zondag valt; wanneer -de Markt daags te vooren zal gehouden worden.
Wyders word een ieder onderrecht by dezen, dat allerly KOORN, of GRAAN, als mede de BOTER, vry ter Markt mag komen; en, wanneer die onverkogt en ongelost blyven; ook weder vry en zonder betaaling van 's Lands Impost na Huis gevoerd mogen worden.
Verzoekende de MUNICIPALITEIT voorn. aan alle Burgers en Kooplieden, deeze onze MARKT met haare Koopwaaren, mitsgaders RUND-BEESTEN, PAARDEN en VARKENS etc te verëeren op de vastgestelde Weekmarkt en gemelde vier Jaarmarkten.
ZEGT HET VOORT.