(vervolg van 8. Mijn lotgevallen wereldoorlogII 1942 - 1945)

EPILOOG

In mei 1990 kwam Clarence E. Brower , nu in gezelschap van zijn vrouw Norma Lee Brower-Latta en onder heel wat plezieriger omstandigheden voor de tweede maal naar Nederland.

Gedurende het weekend van 18 t/m 20 mei 1990 had hij in Londen een reunie gehad van de 96e Bommenwerpergroep. De Nederlandse kolonel A.P. de Jong, bekend van de berging van in de Tweede Wereldoorlog in Nederland neergestorte vliegtuigen, had in 1989 in Amerika voor de 8e Air Force reeds een lezing over die bergingen gehouden, terwijl er ook contacten waren over de herdenkingen in 1990 van de voedseldroppings boven Nederland in 1945 door de 96e Bombarderingsgroep. Zodoende was kolonel de Jong ook uitgenodigd voor de reunie in Londen en vergezelde hij de heer en mevrouw Brower naar Nederland.

Dat bezoek aan Nederland had een tweeledig doel. De heer Brower wilde n.l. trachten in Brouwershaven wat meer te weten te komen over zijn overgrootouders, die van daar uit emigreerden naar het toenmalige Nieuw Amsterdam, het huidige New York. De achternaam van zijn overgrootvader was oorspronkelijk "Brouwer", maar in de loop der jaren is die veramerikaanst tot "Brower". Uiteraard was het voor de heer Brower niet van emoties ontbloot te wandelen in de straten van het stadje, waar zijn overgrootouders hadden gewoond en van waar, in een ver verleden, vier broers Brouwer een nieuwe toekomst in Amerika hadden gezocht, een stadje, dat de bakermat is van de Amerikaanse familietak Brower.

De heer en mevrouw Brower zijn ook zeer vriendelijke door de burgemeester aldaar ontvangen.

 

Daarnaast wilde de heer Brower een bezoek brengen aan Sprang-Capelle. Hij wilde de plaats terugzien, waar zijn vliegtuig was neergestort en waar de harde tijd van zijn krijgsgevangenschap begon, en tevens hoopte hij de verpleegster te ontmoeten, die de bemanning destijds heeft "opgelapt".

Het was de heer P. Pouwels te Elshout, die via Albert Hillier, de radio-telegrafist, in contact was gekomen met de heer Brower. De heer Pouwels verzamelt n.l. gegevens over in de jaren 1940-45 in Nederland neergestorte geallieerde militaire vliegtuigen en hun bemanningen, met wie hij, voor zover zij nog in leven zijn, zo mogelijk contact opneemt. Zo kwam hij ook in aanraking met kolonel de Jong, maar ook met de heer W. Konings van onze Heemkunde- kring, voor het in Sprang-Capelle neergestorte Amerikaanse Vliegend Fort B 17-C nr. 337608 (38). Deze verwees hem naar de heer Jan Verhagen te Sprang-Capelle, die dat vliegtuig naar beneden had zien komen. Laatstgenoemde betrok mij, als voorzitter van de Heemkundekring, daarbij, waarop burgemeester Ockels van Sprang-Capelle, op mijn verzoek, zich na overleg met de wethouders,spontaan bereid verklaarde de heer en mevrouw Brower officieel ten gemeentehuize te ontvangen en een lunch aan te bieden.

 

 

 

 

 

Z