TIEN JAARGANGEN "BRUGGESKE"
(1987 T/M 1996)
M. van Prooijen
Met het voor u liggende nummer van "Bruggeske" (1996-2) 31uiten we tien jaargangen van ons orgaan af. Een mijlpaal, die zeker de moeite waard is om er even bij stil te staan.
Te beginnen met voorgaar 1987 hebt U ieder halfjaar als lid van onze Heemkundevereniging of als abonnee op "Bruggeske" een nummer van "Bruggeske" ontvangen. Een uitzondering vormde het "Herdenkingsnummer'’ (1994-2/1995-1), uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 50 jaar bevrijding. Dat nummer, dat + 300 pagina’s omvatte, vormde - zoals uit de toevoeging (1994-2/1995-1) blijkt - het equivalent van meer dan twee normale nummers van "Bruggeske".
Uiteraard was het niet mogelijk om reeds kort na de oprichting van onze Heemkundevereniging op 8 mei 1984 met de uitgifte van een eigen "orgaan" te beginnen. Daarvoor diende het aantal leden behoorlijk toe te nemen om de kosten van zo’n orgaan te kunnen betalen. Maar naar mate de vereniging in ledental groeide en inburgerde in ons dorp, ging de behoefte aan een verenigingsorgaan groeien. Niet alleen om het onderling contact te versterken enerzijds tussen bestuur en leden en anderzijds tussen de leden onderling, maar niet minder ten einde de doelstelling van onze vereniging, nl. het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen plaats, streek en bevolking en van de gebruiken van de bevolking, zowel m het verleden als heden, te verwezenlijken.
Als Heemkundevereniging - zo schreef ik in 1987 in een "Ten Geleide" van ons blad - "willen we nagaan van wie we afkomstig zijn, "hoe ons voorgeslacht hier leefde en werkte, "welke zijn godsdienst en zijn cultuur waren "en hoe Sprang-Capelle uit die voorbije "eeuwen, waarover een sluier liqt, tot zijn "huidige verschijningsvorm is gekomen. We "willen een tipje van die sluier optillen en "onze blik door de nevelen van het verleden "heen boren en vastleggen wat we ontdekt "hebben en dat weer doorgeven aan degenen, die "na ons komen."
Na tien jaar "Brugqeske" meen ik met voldoening te mogen constateren, dat ons halfjaarlijks orgaan aan dat doel beantwoordt.
Vele onderwerpen, zowel met betrekking tot de geschiedenis en ontwikkeling van onze gemeente Sprang-Capelle en onze streek als betreffende de wederwaardigheden en de activiteiten van personen en van de geslachten die hier eeuwen lang hebben geleefd en gewoond of nog alhier gevestigd zijn, zijn in die tien jaargangen de revue gepasseerd.
Uit de vele betuigingen van lof en waardering, die mij in de loop van die tien jaren hebben bereikt, mag ik concluderen, dat "Bruggeske" in de smaak is gevallen. "Bruggeske” is dan ook in vele gevallen een trekpleister geweest om tot onze Heemkundevereniging toe te treden. Ongetwijfeld kan er behoefte bestaan on bepaalde artikelen nog eens te raadplegen in verband met historische feiten of ontwikkelingen. Om hel naslaan van de verschenen artikelen te vergemakkelijken, laat ik hieronder een inhoudsopgave van de tien jaargangen volgen (in alfabetische volgorde). Gaarne breng ik daarbij dank aan diegenen, die door hun bijdrage mi] hebben bijgestaan om "Bruggeske" van aantrekkelijke artikelen tc voorzien. Dat geldt mede voor de heer W. Konings, die door zijn archief van oude foto's en oude ansichtkaarten, het mij mogelijk maakte veie artikelen van illustraties te voorzien, hetgeen in belangrijke mate tot de beeldvorming van het verleden bijdraagt.
Moge "Bruggeske" in het belang van onze plaatselijke gemeenschap, van onze vereniging en haar leden in de komende jaren haar functie tot ons aller genoegen blijven vervullen.

P.S.
Voor degenen, die jaargangen of nummers van "Bruggeske" missen, bestaat de mogelijkheid - zo lang de voorraad strekt - het ontbrekende aan te vullen. De prijs is f. 10,— per nummer, behalve voor het "Bevrijdingsnummer" (1990-1) er. het "Herdenkingsnummer" (1994-2/1995-1), die respectievelijk f. 15,-- en f. 25,— kosten.