IN MEMORIAM  J.J. MES

De redactie

Volstrekt onverwacht overleed op zaterdag, 20 februari 11., Jan Johannes Mes, lid van de redactie van "Bruggeske", oud bijna 65 jaar.

Na een werkzaam leven bij het onderwijs, laatstelijk als directeur van een Opleidingsinstituut voor kleuterleidsters in Den Haag, is hij na zijn pensionering samen met zijn vrouw rustiger gaan leven op Muilkerk 44 in Dussen.

Afkomstig uit Sprang-Capelle, waar hij geboren en getogen is, trad hij al spoedig na de oprichting als lid toe tot onze Heemkundevereniging.

Maar een arbeidzaam karakter verloochent zich niet. Toen er plannen waren voor de uitgifte van een halfjaarlijks tijdschrift, was hij op ons verzoek onmiddellijk bereid zitting te nemen in de redactie. Vanaf juni 1986 heeft hij dan ook een actief aandeel gehad in de totstandkoming en uitgifte van "Bruggeske". Als neerlandicus en oud-Capellenaar bezaten wij in hem een bekwaam en gewaardeerd redactielid door zijn brede kennis van de Nederlandse taal en litteratuur en door zijn plaatselijke bekendheid.

Treffend is, dat voor het eerst een tweetal door hem geschreven artikelen, waaraan hij op de dag van zijn overlijden de laatste hand legde, in dit nummer van "Bruggeske".is opgenomen.

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.

Wij zullen hem missen op onze redactievergaderingen en zijn vriendschap node ontberen.

DE REDACTIE