In 1961 werd toch de behoefte gevoeld, dat bij diverse gelegenheden naast de nationale en/of de provinciale vlag ook een gemeentevlag zou kunnen worden uitgestoken dan wel alleen de gemeentevlag. Dit wordt geadviseerd door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek bij gebeurtenissen van zuiver gemeentelijke aard, zoals stads- of dorpsfeest, bij bezoeken van andere gemeentebesturen, officieel bezoek van leden van het Koninklijk Huis (in dit geval met oranje wimpel), bij overlijden van een ereburger of vooraanstaand ingezetene, herdenking van in de oorlog gevallen ingezetenen enz.
Alvorens een voorstel aan de raad tot invoering van een gemeentevlag te doen, vroegen burgemeester en wethouders in mei 1961 hierover advies aan de Hoge Raad van Adel. Bij brief van 3 augustus 1961 deelde de secretaris van de Hoge Raad van Adel mede, dat deze Raad had bestudeerd, welke samenstelling de vlag van Sprang-Capelle zou kunnen verkrijgen.
Alvorens een definitief advies terzake uit te brengen werden drie verschillende suggesties naar voren gebracht, met verzoek mede te delen, welke combinatie voor de gemeente Sprang-Capelle de voorkeur zou verdienen:
a. Rechthoekig: een wit veld, waarop in het midden een rode leeuw, omgeven door 8 groene blokjes;
b. Rechthoekig: een wit veld, waarop in het midden een rode leeuw, getongd en genageld van blauw, met barensteel van blauw over de schouders van de leeuw heengaande;
c. Rechthoekig: bestaande uit drie horizontale
banen in de kleuren van boven naar beneden: wit, rood en wit. De hoogte van de rode baan is de helft van de hoogte der witte banen. In de linkerhoek van de bovenste baan is een rode leeuw aangebracht.

 

Het gemeentebestuur gaf de voorkeur aan a, zij het dat enige wijzigingen werden voorgesteld (brief van 14 september 1961). In de eerste plaats zag het de rode leeuw gaarne genageld en getongd in azuur conform de leeuw in het gemeentewapen. En in de tweede plaats werd voorgesteld 15 in plaats van 8 groene blokjes op de gemeentevlag aan te brengen conform het advies d.d. 19 oktober 1939, no. 15, van de Hoge Raad van Adel aan de Minister van Staat, Minister van Algemene Zaken a.i., met betrekking tot het wapen der gemeente Sprang-Capelle, daar het aantal van 15 oorspronkelijk voorkomt in het wapen van de Wendelnesse's. Slechts om praktische redenen - de duidelijkheid bij stempelafdrukken - werd dit aantal teruggebracht tot 8.
De Hoge Raad van Adel kon zich verenigen met dit voorstel en schreef in zijn brief van 14 september 1961:
"De beschrijving van de vlag zal dienen te luiden als volgt: "Rechthoekig, bestaande uit een wit veld, waarop in het midden "een rode leeuw, getongd en genageld van blauw, omgeven door "15 groene blokjes."

Op 22 september 1961 deden burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad conform dit laatste advies van de Hoge Raad van Adel. Op deze wijze zouden gecombineerd zijn de heraldische kentekenen van de vroegere geslachten Van der Duin en Wendelnesse, de eerste ambachtsheren van respectievelijk Sprang en 's-Grevelduin-Capelle.
Op 29 september 1961 besloot de gemeenteraad conform dit voorstel van burgemeester en wethouders.