Verenigingsnieuws
Jaarverslag 1995
Aantal leden: Tegen 400 leden op 1 januari 1995 bedroeg dit aantal op 31 december 1995:388, te weten: 323 leden, 57 gezinsleden-echtgenoten. 4 gezinsleden-geen echtgenoot en 4 jeugdleden. 1995 gaf derhalve een lichte schcxnmeling te zien, maar nog steeds cm en nabij de 400.
Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering
Op 1 januari 1995 was het bestuur als volgt samengesteld:
M. van Prcoijen, voorzitter;
R.H. Duvekot, secretaris;
• Mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, 2e secretaris; C.N. Schalkwijk, penningmeester;
-Mevr. G.A.M. Dancewicz-Treffers,
2e penningmeester;
-J. Rosenbrand, bestuurslid.
In de Algemene Vergadering van 29 november 1995 werd mevr. A.W. Haverhals-Willemsz, die volgens rooster aan de beurt van aftreden was, herkozen. Ten einde te voldoen aan de statutaire bepaling, dat het aantal bestuursleden oneven moet zijn en mede met het oog op de uitbreiding van het aantal taken werd in genoemde Algemene Vergadering de heer W. Konings benoemd tot bestuurslid. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 1995 elf maal. Daarnaast was er veel informeel overleg na de Algemene Vergadering, na lezingen en tijdens excursies. Ook werd uiteraard telefonisch beraad gepleegd.
In 1995 werd maar één Algemene Vergadering gehouden, nl. op 29 november. De voor 22 mei 1995 geplande Algemene Vergadering, waarin de financiële jaarstukken over 1994 aan de orde zouden komen, kon door ziekte van de penningmeester niet doorgaan en werd gecombineerd met die van 29 november 1995.
Activiteiten in 1995
Ook dit jaar is getracht door lezingen en excursies bij te dragen aan de kennis van de eigen plaats, streek en provincie. Steeds was er een ruime zij het een wat wisselende belangstelling, die varieerde van 40-65 personen. Uitzonderingen vormden de lezing van kolonel De Jong - waarvoor de grote Beatrix-zaal moest worden gehuurd - de lezing van dr. J. van Eyck en de lezing door de heer Joh. Verschuren, waarvoor de Clauszaal te klein was.
- 13 feb. -25 mrt.
- 29 apr.-
- 6 mei - 22 mei - 24 juni - 30 sept. - 2 nov.
: lezing met film over "Hitler's
V-wapens" door Kolonel A.P. de Jong. : bezoek aan het Zijde-Museum te Wouw. : tentoonstelling "De oorlogsjaren 1940-1945", georganiseerd door onze Heemkundevereniging.
: lezing met dia's, getiteld "Help, de Dokter komt" door dr. J. van Eyk over de geschiedenis van de geneeskunde en de gezondheidszorg.
: het geplande bezoek aan kasteel Bergh te ’s-Heerenberg ging wegens gebrek aan belangstelling niet door.
: bezoek aan het Medisch Historisch Museum "De Doornenboom'’ te Hilvaren-
beek, met rondleiding en causerie door dr. J. van Eyk.
lezing door Joh. Verschuren, de Weerman van Omroep Brabant, getiteld Weer en natuur.
- 29 nov. : Algemene Vergadering. Na afloop hield wethouder Ir. P. Konings een causerie over het monumentenbeleid van het gemeentebestuur van Sprang-Cape11e en het werk van de gemeentelijke monumentencommissie .
Tentoonstelling "De oorlogsjaren 1940-'45" i,v,m, yierinq 50 jaar bevrijding
Op verzoek van het gemeentebestuur heeft onze vereniging zich belast met de organisatie van de tentoonstelling "De Oorlogsjaren 1940-'45", welke is gehouden op twee plaatsen in het Raadhuis, nl. in de hal van het oude gedeelte van het Raadhuis en in de hal van het nieuwe gedeelte van het Raadhuis. In het eerstgenoemde gedeelte kon men zien allerlei wapens, zoals machine-geweren, geweren, bajonetten, granaten van mortieren, brisant granaten ? hulzen, patroonbanden van Duitse, Engelse en Amerikaanse origine, van allerlei soorten kaliber, machinepistolen, zenders, ontvangers en zendont- vangapparaten. Daarnaast waren er veel oorlogsuit- rustingstukken opgesteld. Dit was mogelijk cmdat kon worden beschikt over de kolossale verzameling op dit gebied van de heer H. Rijken (oud-Sprang- Capellenaar) te Waalwijk, die daarvoor grote dank toekomt.
In het tweede gedeelte kon men aantreffen allerlei zaken, die verband hielden met het leven in de bezettingstijd en met het verzet, zoals de in die tijd verschijnende kranten, distributiebescheiden, illegale kranten, het in de oorlogsjaren uitgegeven geld en muntstukken, officiële publicaties, vlugschriften enz. enz. Bovendien veel foto's zowel van de bezettende macht, de N.S.B. en natuurlijk onze bevrijders. Kortom teveel cm op te noemen.
Veel, heel veel werk is verzet om de tentoonstelling een goed beeld te doen geven van hetgeen die oorlogsjaren voor onze bevolking aan tirannie, vervolging, dwangarbeid, honger en oorlogsleed hebben meegebracht en hoe velen hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Gelet op de waardering, die we van alle zijden voor de tentoonstelling kregen, menen wij daarin te zijn geslaagd. Een woord van dank is op zijn plaats voor allen, die daaraan hebben meegewerkt. Ook aan diegenen, die gedurende de openstellingstijden als surveillant hebben dienst gedaan.
De tentoonstelling is op 29 april 1995 door de burgemeester geopend.
ïgiflniqinqsorflMm "BruggesKa"
Met het oog op de viering van 50 jaar bevri?ding is een "Herdenkingsnummer" van behoorlijke omvang (± 300 pagina's) uitgegeven door combinatie van de nummers 1994-2 en 1995-1. Een nummer, dat veel aftrek vond. Daarnaast is "Bruggeske" 1995-2 weer in normale omvang uitgegeven.
In 1995 waren er 57 - 54 abonnees. Met naburige Heemkundekringen vindt uitruil van verenigingsor- ganen plaats.
Subsidie gemeente Sprang-Cape11e
Met waardering maken wij melding van dit onmisbaar subsidie.
Ons huis
Dit verenigingsgebouwtje is onmisbaar voor ons archief, boeken, tijdschriften en documentatiemateriaal. Meer en meer wordt er gebruik van gemaakt door werkgroepen. Ook de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden er gehouden.
Resumerend mag gezegd worden, dat het ledental zich beweegt cm het verzadigingspunt en het bezoek aan lezingen en de deelneming aan excursies niet onbevredigend is al geschiedt dit door een wisselende vaste kern van leden. De indruk bestaat, dat "Bruggeske" een goede trekpleister is voor het behoud van ons ledenbestand.
In financieel opzicht is de positie van onze vereniging zeer bevredigend zoals ü uit de balans per 31 dec. 1995 moge blijken.
Met vertrouwen gaan we dan ook de toekomst tegemoet .
Het Bestuur